Lietošanas noteikumi

Vispārējie nosacījumi

“Mēs”, “Mūs”, “Mums”, “Mūsu” attiecas uz uzņēmumu SIA “Emelat”, reģistrācijas numurs 42403047948, juridiskā adrese Eržepoles iela 69, Viļaka, LV-4583, Latvija. “Veikals”, “Veikalu, “Veikala”, “Veikalā” attiecas uz Mūsu interneta veikalu, kas pieejams tīmekļa vietnē www.shopbackbro.eu. Mūsu noteikumi ir spēkā, iepērkoties Veikalā.
Mums ir tiesības mainīt noteikumus pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Klientam, iepērkoties Veikalā, piemērojami noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
Klientam netiek dota iespēja iesniegt preču pasūtījumu, ja viņš nav iepazinies ar Veikala noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies ar noteikumiem un tiem piekrīt, ja, pirms preču pasūtīšanas, viņš to apliecina, nospiežot „Piekrītu“. Gadījumos, kad klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem noteikumiem vai kādai noteikumu daļai, viņš neiesniedz pasūtījumu (atsakās no pasūtījuma), pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem Veikala noteikumiem.
Mēs neuzņemamies nekādu atbildību gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka klients, neņemot vērā viņam sniegtās rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja tika sniegta.

Privātuma politika

Ja klients vēlas saņemt Mūsu informatīvos paziņojumus, viņam tiek dota pieteikties jaunumiem, lai šādi paziņojumi viņam tiktu sūtīti.
Klientam, pasūtot preces, jānorāda preču piegādei nepieciešamie klienta dati: vārds; uzvārds; adrese, uz kuru tiks piegādātas preces; tālruņa numurs; citas svarīgas ziņas, kas attiecas uz piegādi. Mēs apliecinam, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi preču pasūtījuma un piegādes mērķiem. Mēs apņemamies neatklāt šo informāciju trešajām personām, izņemot Mūsu partneriem, kuri sniedz preču piegādes vai citus, ar klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuri citi klienta personīgās informācijas atklāšanas trešajām personām izņēmuma gadījumi vienmēr tiek saskaņoti ar klientu. Visos pārējos gadījumos jebkuri klienta personīgie dati trešajām personām var tikt atklāti tikai ES (Eiropas Savienības) tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
Klients, iepazīstoties ar noteikumiem, apliecina, ka viņš ir informēts par to, ka, pārlūkojot Veikalu, viņa datorā tiks ievietotas sīkfailu datnes (no tīmekļa servera sūtāmi faili).
Mēs apliecinām, ka cenšamies izmantot aktuālākās tehnoloģijas klientu personīgo datu aizsardzībai.

Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

Klients, apmeklējot Veikalu tīmekļa vietnē, izvēlas preces, bet uz viņa izvēles pamata tiek izveidots preču grozs.
Izveidojot preču grozu, klientam ir jāievada izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs un cita svarīga informācija, kas saistīta ar pasūtīto preču piegādi. Mēs apliecinam, ka klienta norādītie dati tiks izmantoti vienīgi preču pārdošanas un piegādes mērķiem, nepārkāpjot ES tiesību aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.
Klientam jāizvēlas viens no piedāvātajiem piegādes veidiem (plašāk sadaļā “PREČU PIEGĀDE”) un viens no norēķinu veidiem (plašāk sadaļā “SAMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI”).
Pēdējā logā tiek veikta visu klienta norādīto datu izvadīšana. Pirms to apstiprināšanas klientam ir jāpārliecinās, ka norādītie dati ir pareizi un viņa vēlmēm atbilstoši. Klientam ir iespēja izlabot kļūdainos datus pirms pasūtījuma nosūtīšanas Mums. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr viņš neatzīmē, ka ir iepazinies un piekrīt Veikala noteikumiem. Gadījumā, ja klients pirms preču izvēles nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, viņam tas jāizdara pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas.
Pēc tam, kad klients ir apstiprinājis pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Mums. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu brīdī, kad Mēs to saņemam. Turklāt šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka starp klientu un Mums ir noslēgts distances līgums. Tomēr šāds līgums tiek uzskatīts par pildāmu tikai no tā brīža, kad Mēs saņemam maksājuma apstiprinājumu no bankas vai cita Mūsu partnera attiecībā uz pasūtītajām precēm.
Kad klients iesniedz pasūtījumu, Mūsu sistēma automātiski nosūta klientam elektronisko vēstuli, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un piegādes veids.
Klienta iesniegtais pasūtījums tiek glabāts Mūsu partnera Mozello SIA, reģistrācijas numurs 40203002519, juridiskā adrese Mežsargu iela 33, Jūrmala, LV-2008, Latvija, datu bāzē, pamatojoties uz ES spēkā esošo tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz šādu datu glabāšanas termiņu.
Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients, iesniedzot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem Veikala noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas norādīti pasūtījumā.

Garantijas un preču cenu noteikšana

Katras preces kopīgās īpašības tiek norādītas pie katras preces Veikalā.
Mēs norādam, bet klients apliecina, ka ir iepazinies ar to, ka Veikalā norādītās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora īpatnību dēļ.
Klients piekrīt, ka, iesniedzot pasūtījumu elektroniski, par precēm viņš apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu.
Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas eiro.
Mēs pārdodam pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem atbilstošas preces. Gadījumos, kad klientam nodotās preces neatbilst noteiktām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt vispirms nekavējoties paziņot par to pa e-pastu Mums, un Mēs apņemamies darīt visu iespējamo radušos trūkumus novēršanai, ja šādi trūkumi radušies Mūsu vai trešo personu, kuras rīkojas Mūsu vārdā, vainas dēļ.
Saistības attiecībā uz precēm:
 • Mēs apņemamies nodot kvalitatīvas un pasūtījumā noteiktajām prasībām atbilstošas preces.
 • Mēs apņemamies nodot klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Mēs neuzņemamies atbildību gadījumos, kad nodoto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka klients nepareizi norādījis datus Mums iesniegtajā pasūtījumā.
 • Mēs vienmēr nododam klientam pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem atbilstošu preču klāstu.
 • Gadījumos, kad pasūtījumā ir paredzēts kāds lietu komplekts, Mēs apņemamies nodot visas komplektā ietilpstošās lietas.
 • Atbilstoši preču veidam preces tiek piegādātas iepakojumā, lai tās varētu izmantot atbilstoši mērķim.

Samaksas kārtība un termiņi

Klients veic norēķinus par pasūtītajām precēm:
 • Ar Visa/Mastercard maksājumu kartēm vai internetbankas starpniecību. Šo pakalpojumu nodrošina Klix maksājumu platforma (AS "Citadele banka", reģistrācijas numurs 40103303559, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija).
 • Ar rēķina apmaksu ar bankas pārskaitījumu.
 • Ar Paypal maksājumu sistēmu.
Klients apņemas veikt norēķinus par pasūtītajām precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības iesniegt pretenzijas, kas attiecas uz preču piegādes termiņu neievērošanu, jo saskaņā ar klienta pasūtījumu preču sūtījuma apstrādes uzsākšana tiek veikta tikai tad, kad Mēs esam saņēmuši samaksu par precēm.

Pasūtījuma atcelšana

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Klients var atsaukt savas līgumsaistības 7 (septiņu) dienu laikā, iesniedzot attiecīgu paziņojumu ar pasūtījuma numuru no kura nepārprotami izriet klienta lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts klienta pasūtījums, bet ne vēlāk, kā pirms prece tiek izsūtīta klientam. Kad prece ir jau izsūtīta, bet klients vēlas atcelt pasūtījumu, ir jāveic preču atgriešana.
Par pasūtījuma atcelšanu jāpaziņo: care@backbro.eu Ziņojuma virsrakstā norādot tekstu “Pasūtījuma atcelšana M-1234567”, kur M-1234567 ir pasūtījuma numurs, kuru klients saņem uz norādīto epastu pasūtījuma veikšanas brīdī.

Preču atgriešana

Klientam tiek nodrošināta iespēja nomainīt viņam nodotās preces pret citām analogām cita izmēra, formas, krāsas, modeļa un komplektācijas precēm, kā arī iespēja atgriezt preces, kuras nepatīk.
Šīs tiesības klients var izmantot 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas brīža. Šīs klienta tiesības ir saistītas ar to, ka klients nav apmierināts ar attiecīgās preces izmēru, formu, krāsu, modeli vai attiecīgo preču komplektāciju.
Preču maiņa un atgriešana iespējama tikai tad, ja preces, kuras maina vai atgriež, atbilst šādām prasībām:
 • nav lietotas;
 • nav sabojātas;
 • saglabātas preču lietošanas īpašības;
 • nav zaudējušas savu izskatu.
Iepakojuma izmaiņas, kas saistītas ar preces apskati, nav uzskatāmas par būtisku bojājumu vai sava izskata zaudējumu. Visos gadījumos preces jāatgriež oriģināliepakojumā, ieskaitot arī no precēm nenoņemto ražotāja uzlīmes. Klientam, atgriežot preces, visos gadījumos jāiesniedz Veikala preču iegādes dokumenti.
Preču maiņa vai atgriešana tiek veikta tikai tad, ja tās atbilst šajos noteikumos paredzētajām prasībām. Samaksātā summa tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas brīža. Par preču piegādi samaksātās summas klientam netiek atmaksātas. Naudas līdzekļi klientam tiek atgriezti orģinālā veidā, izmantojot to pašu maksājumu metodi.
Par preces atgriešanu jāpaziņo: care@backbro.eu Ziņojuma virsrakstā norādot tekstu “Preces atgriešana M-1234567”, kur M-1234567 ir pasūtījuma numurs, kuru klients saņem uz norādīto epastu pasūtījuma veikšanas brīdī. Katru gadījumu izskata individuāli.

Preču piegāde

Mēs apņemamies izsūtīt preces klientam termiņā, kas norādīts pie katras preces. Preču piegādes termiņš atkarīgs no izvēlētā preces piegādes veida. Ja tiek pasūtītas vairākas preces, uzkrāto piegādi veiksim visilgākajā intervālā, kas norādīts starp pasūtītajām precēm. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad Veikala noliktavā nav attiecīgo preču, bet klientu informē par viņa pasūtīto preču trūkumu. Turklāt klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Mēs apņemamies nekavējoties sazināties ar klientu un saskaņot preču piegādes jautājumus.
Klients, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un personu, kura pieņems preces.
Klients apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet tās ir piegādātas uz norādīto adresi saskaņā ar klienta norādītiem datiem, klients nav tiesīgs iesniegt Mums pretenzijas, kas attiecas uz preču piegādi neatbilstošam subjektam.
Veikalā pasūtītās preces tiek piegādātas ar izvēlēto pakomātu tīklu starpniecību (DPD Pickup, Omniva vai Latvijas Pasts pakomāti). Gadījumos, ja noteiktajā termiņā klients nevar pieņemt preces, viņš apņemas nekavējoties Mums par to paziņot pa e-pastu: care@backbro.eu.
Mēs neuzņemamies atbildību par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas citā laikā klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ.
Klientam ir nekavējoties Mūs jāinformē pa e-pastu care@backbro.eu, ja sūtījums klienta rokās nonāk bojātā, saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā; kā arī gadījumos, kad sūtījumā saņemtas preces, kas nebija pasūtītas, vai saņemts neatbilstošs šādu preču daudzums, nepilnīgs preču komplekts, neatbilstoša lieluma vai izmēra preces.
Gadījumos, kad klients, pieņemot preces, konstatē, ka sūtījumā nav pareizs preču komplekts vai saņemtas nepareiza lieluma, krāsas vai izmēra preces, klientam ir nekavējoties jāpaziņo par to Mums.

Citi nosacījumi

Visi paziņojumi Mums nosūtāmi uz e-pastiem: care@backbro.eu.
Līgums tiek noslēgts, tā izpilde tiek veikta un saziņa starp klientu un Mums notiek latviešu vai angļu valodā.
Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, tiek risināts pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties 1 (viena) mēneša laikā, strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.